POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej szafranfabrics.com

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że sam w sobie nie jest źródłem praw lub obowiązków dla
osób korzystających z serwisu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych
osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
analitycznych. Przypominamy także o tym, że użytkownik ma zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania w swoim imieniu
treści, które zostały umieszczone na stronie szafranfabrics.com, gdyż podlegają one ochronie prawnej.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony szafranfabrics.com są jako
  Współadministratorzy (dalej także jako „ADO”):

  1. SZAFRAN FABRICS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19A, 95-200 Pabianice, wpisaną do
   Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
   Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917374, o numerach NIP 7312072993i REGON 389723665;
  2. COLATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19A, 95-200
   Pabianice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
   Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603245, o numerach NIP 7312050974, REGON 363771874.
   Kontakt z ADO jest możliwy poprzez tel: +48 885 424 455 email: info@szafranfabrics.com
 2. Pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”). Dane są przetwarzane przez Współadministratorów wspólnie ze
  względu na łączącą ich współpracę gospodarczą.
 3. Korzystanie z niniejszej strony jest dobrowolne, ale w przypadku nawiązania za jej pośrednictwem przez
  użytkownika kontaktu z którymkolwiek ze Współadministratorów lub jego pracownikami skutkuje koniecznością podania
  danych takich jak imię, nazwisko i adres email użytkownika po to by pytania lub oferty użytkownika mogły zostać
  przyjęte przez ADO i prawidłowo rozpatrzone. Ponadto, ADO może przetwarzać dane osobowe zawsze, gdy jest to wymogiem
  ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na ADO taki obowiązek. ADO mogą
  przetwarzać dane także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO polegających na oferowaniu własnych
  produktów i usług.
 4. ADO jest odpowiedzialny za ochronę przetwarzanych danych osobowych i dokonuje przetwarzania z poszanowaniem zasad
  i rozwiązań organizacyjno-technicznych zapewniających, aby dane były:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja
   danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; ADO podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; („ograniczenie przechowywania”);
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
   niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 5. ADO nie zbierają i nie przetwarzają „Szczególnych Kategorii Danych Osobowych” w rozumieniu RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
  światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
  w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji
  seksualnej tej osoby.
 6. Niniejsza strona internetowa może korzystać z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, które w
  określonym zakresie mają efekt zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania użytkowników. Działania te
  nie wywołują wobec użytkownika żadnych skutków prawnych, ale mają wpływ na dobór treści wyświetlanych przy korzystaniu ze strony lub na oferowane usługi. Przetwarzanie tych danych może też wpływać korzystnie na użytkownika
  poprzez dopasowanie treści do jego preferencji.
 7. ADO nie przesyłają danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

§ 2.
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. ADO uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w zakresie wynikającym z RODO a zatem gdy
  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
   liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
   działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
   fizycznej;
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
   władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
   podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy
   osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 3.
CELE, ZAKRES i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. ADO mogą przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  1. wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy –
   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – w takim wypadku dane są przetwarzane przez okres niezbędny do
   wykonania umowy, nie dłużej niż do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Przetwarzanie obejmuje potrzebne w
   konkretnym przypadku dane, nie więcej niż: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres
   dostawy lub adres zamieszkania lub siedziby, NIP i REGON dla prowadzących działalność gospodarczą.
  2. wykonanie obowiązków prawnych, w szczególności księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO) – dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
   Przetwarzanie obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane, nie więcej niż: imię i nazwisko, adres poczty
   elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy lub adres zamieszkania lub siedziby, NIP i REGON dla prowadzących
   działalność gospodarczą.
  3. marketing własnych produktów lub usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
   administratora) – dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu ADO, nie dłużej niż do
   przekazania ADO żądania zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, w jakiejkolwiek formie. Przetwarzanie
   obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane, nie więcej niż: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
   numer telefonu, NIP i REGON dla prowadzących działalność gospodarczą.
  4. ochrona przed roszczeniami klientów oraz dochodzenie wobec nich ewentualnych roszczeń ADO – art. 6 ust. 1 lit.
   f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie
   uzasadnionego interesu ADO, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, w
   szczególności kodeksu cywilnego. Przetwarzanie obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane – z reguły
   okrywające się z danymi określonymi w punkcie (a) powyżej.

§ 4. ODBIORCY DANYCH

 1. ADO mogą powierzać dane osobowe podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdy jest to uzasadnione w toku prowadzonej
  przez niego działalności. Podmioty, którym ADO powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu zapewniają gwarancje
  wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień ochrony nie niższy niż
  gwarantowany przez ADO.
 2. Wśród odbiorców danych można wskazać w szczególności:
  1. przedstawicieli ADO zajmujących się obsługą zapytania ofertowego lub zlecenia,
  2. podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub informatyczną ADO,
  3. kontrahentów ADO, którzy otrzymają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia w
   szczególności w zakresie obsługi płatności elektronicznych,
  4. właściwe ograny państwowe lub samorządowe, jeżeli okaże się to niezbędne w jakimś zakresie lub będzie wynikać
   z przepisów prawa.

§ 5.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
  zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Żadanie skierowane do któregokolwiek ze Współadministratorów (ADO)
  ma skutek także wobec drugiego ADO.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
  przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza określone przepisy.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień, osoba której dane dotyczą powinna skontaktować się z ADO poprzez
  przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 niniejszej polityki
  prywatności.

§ 6. COOKIES I ANALITYKA

 1. Pliki „cookies” – tzw. „ciasteczka” są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez stronę internetową ADO i
  zapisywane na komputerze/urządzeniu osoby odwiedzającej stronę szafranfabrics.com. Służą one przede wszystkim
  poprawie funkcjonowania strony internetowej i identyfikują urządzenie, z którego użytkownik nawiązuje połączenie.
  Więcej informacji o „cookies” można znaleźć np. na stronach Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. ADO może przetwarzać dane zawarte w „cookies” w szczególności w następujących celach:
  1. identyfikacji osób korzystających ze strony szafranfabrics.com,
  2. zapamiętywania danych w wypełnianych formularzach,
  3. dostosowywania wyświetlanych treści oraz ustawień strony szafranfabrics.com,
  4. anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony szafranfabrics.com
 3. Korzystanie ze strony szafranfabrics.com jest równoznaczne z akceptacją korzystania przez stronę z „cookies”.
  W razie braku wyrażenia zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej – ustawienia „cookies” można zmieniać w większości dostępnych przeglądarek internetowych, jednak ich ograniczenie lub wyłączenie może mieć
  wpływ na sposób wyświetlania strony szafranfabrics.com.
 4. ADO mogą korzystać na stronie z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA.
  Usługi te służą wyłącznie analizowaniu ruchu na stronie internetowej a dane przetwarzane są w sposób anonimowy,
  uniemożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika. W większości przeglądarek można zablokować usługę Google
  Analytics poprzez instalację dodatku oferowanego przez Google Inc. na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie jest źródłem praw i obowiązków dla użytkownków.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych ADO podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków zdarzenia oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia a także zgłasza
  je Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – chyba, że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem
  naruszenia praw lub wolności osób których dane są przetwarzane.
 3. Wszelkie uwagi, pytania oraz żądania w zakresie ochrony danych osobowych przez ADO, należy kierować pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 niniejszej polityki prywatności.